ABRIANA ANGGRAINI, R. Algoritma Naïve Bayes Dengan Backward Elimination Pada Dataset Breast Cancer. Jurnal Kajian Ilmiah, [S. l.], v. 23, n. 1, p. 87–94, 2023. DOI: 10.31599/jki.v23i1.1746. Disponível em: https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/JKI/article/view/1746. Acesso em: 1 jun. 2023.