[1]
Edi Saputra Hasibuan 2022. Polisi Wanita (Polwan): Reformasi Kesetaraan Gender Dalam Tubuh Polri. KRTHA BHAYANGKARA. 16, 1 (Apr. 2022), 139–150. DOI:https://doi.org/10.31599/krtha.v16i1.1050.