Edi Saputra Hasibuan. (2022). Polisi Wanita (Polwan): Reformasi Kesetaraan Gender Dalam Tubuh Polri. KRTHA BHAYANGKARA, 16(1), 139–150. https://doi.org/10.31599/krtha.v16i1.1050