Edi Saputra Hasibuan. 2022. “Polisi Wanita (Polwan): Reformasi Kesetaraan Gender Dalam Tubuh Polri”. KRTHA BHAYANGKARA 16 (1):139-50. https://doi.org/10.31599/krtha.v16i1.1050.