Edi Saputra Hasibuan (2022) “Polisi Wanita (Polwan): Reformasi Kesetaraan Gender Dalam Tubuh Polri”, KRTHA BHAYANGKARA, 16(1), pp. 139–150. doi: 10.31599/krtha.v16i1.1050.