(2020) Jurnal Hukum Sasana, 6(1). doi: 10.31599/sasana.v6i1.263.